کنکوری طور

درخواست حذف این مطلب

زیست شناسی سوم دبیرستان نسبت به کتاب زیست کنکور و٩٤٩٣ تغییرات جزئی اما  زیادی داشته( مخصوصا عصب)، به نظرم واسه زیست شناسی حتما کتاب وزارتی جدید کنکور تهیه کنید !

اقاااااا من نشرالگوی سومم واسه کنکوره ٩٥ عه، نسبت به الگوی جدید تقریبا بیستا هرفصلی تستاش کمتره! لعنت به این شانس!

من الگوی جدید خواست:(